Zásady ochrany osobných údajov

Vážení obchodní partneri,

dňom 25.05.2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov), ktorými sa posilňujú a rozširujú práva fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Z dôvodu potreby maximálneho zabezpečenia ochrany osobných údajov dotknutých osôb pri plnení  záväzkov z nákupu a predaja textilu a  v súvislosti s distribúciou a spracovaním balíkov spoločnosť Štefan Schúbert LEVTEX som v máji 2018 aktualizoval informácie a opatrenia k ochrane osobných údajov v zmysle  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Všeobecných obchodných podmienkach nájdete aj  aktuálné informácie a opatrenia k ochrane osobných údajov v mysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, tj. Zákonu o ochrane osobných údajov ….

Na základe toho som upravil  zásady ochrany osobných údajov, v súlade s nariadením GDPR:

Bezpečnosť firemného  webu   hhttps://www.levtex.sk    je zaistená platenou licenciou SSL.

SSL certifikát používa verejný a súkromný kľúč, pomocou nich je overený server webové stránky a následne tiež vytvorený šifrovací kľúč pre komunikáciu medzi užívateľom a serverom. Používateľom vášho webu je tak zaistený vysoký bezpečnostný štandard, ktorý znemožňuje zneužitie poskytnutých údajov, informácií o platbe, objednávke a podobne. Bezpečnostný certifikát je dôležitý, pretože garantuje, že užívateľ, alebo zákazník navštívil správnu stránku a súčasne sa cíti bezpečne vzhľadom k použitému šifrovanie.

LEVTEX chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel  sa  prijalo primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov: Konkrétne mám prístup do počítača chránený heslami, tiež na web, účtovníctvo….

Osobné údaje spracúvame len na základe legitímneho právneho základu

VysvetlenieOsobné údaje zamestnanca pri prihlásení do Sociálnej poisťovne spracúvam preto, lebo mi to ukladá zákon (právnym základom je teda zákonom stanovená povinnosť). Osobné údaje zákazníka pri vybavení objednávky spracúvam preto, lebo ich potrebujem na splnenie kúpnej zmluvy – na dodanie objednaného tovaru (právnym základom je teda plnenie zmluvy). Kamerový systém v predajni prevádzkujem preto, lebo mi môžu ukradnúť vystavený tovar (právnym základom je teda záujem prevádzkovateľa predajne chrániť svoj majetok). Ak takýto právny základ neexistuje, pravdepodobne budem potrebovať súhlas so spracovaním osobných údajov. Príkladom je súhlas zákazníka s odberom newsletteru, bez ktorého by som newsletter nemal posielať.

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré na daný účel skutočne potrebujem

Vysvetlenie: Ak sme osobné údaje zákazníka spracovali na účely dodania objednaného tovaru, nemôžeme ich používať na iné účely, napríklad na účely zasielania obchodných ponúk, pokiaľ k tomu nemáme osobitný súhlas.

Spracúvame len presné osobné údaje, ktoré v prípade potreby aktualizujeme

Vysvetlenie: Ak nám zamestnankyňa oznámi svoje nové priezvisko, spracúvané údaje o danej zamestnankyni aktualizujeme.

Osobné údaje spracúvam iba na nevyhnutnú dobu

Vysvetlenie: Pri organizovaní spotrebiteľskej súťaže spracúvame osobné údaje súťažiacich iba po dobu trvania súťaže. Akonáhle však súťaž skončí, vyhodnotíme výhercov a odovzdáme výhry, osobné údaje všetkých zúčastnených účastníkov viac nepotrebujeme a mali by sme ich preto odstrániť.

Osobné údaje, ktoré spracúvam, náležite chránim

Vysvetlenie: V kamennej predajni evidujem reklamácie zákazníkov. Reklamačné formuláre obsahujúce osobné údaje preto nemám vyložené na pulte, ale uchovávam ich v uzamykateľnom šuplíku. V prípade spoločného prístupu zamestnancov na jeden server chránim osobné údaje, ku ktorým by mali mať prístup len niektorí zamestnanci (prístup do zložky obsahujúceho údaje o zamestnancoch má len personalista, nie však všetci zamestnanci vo firme).

Osobám, ktorých osobné údaje spracúvam, transparentným spôsobom poskytujem potrebné informácie

Vysvetlenie: Je  potrebný aktívny odkaz na podmienky ochrany osobných údajov, ktoré budú obsahovať všetky povinné náležitosti podľa GDPR, napr. informáciu o možnosti odvolania súhlasu a mnohé ďalšie.

Zavedenie alebo aktualizácia dokumentácie súvisiacej s ochranou osobných údajov podľa GDPR.

S ochranou osobných údajov sa spája tiež používanie rôznych dokumentov, ktorými sú hlavne:

 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 2. Zmluva o spracúvaní osobných údajov
 3. Podmienky ochrany osobných údajov
 4. Záznamy o spracovateľských činnostiach
 5. Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt – podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov už tento dokument nie je povinný.

Kto všetko bude mať k Vašim údajom?

Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zverujeme a ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Ochrana Vašich dát je našou prioritou. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

 • TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka č.10363/N
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa,Vložka číslo: 9084/S
 • DPD, Direct Parcel Distribution SK s.r.o. , Technická 7, 82104 Bratislava, IČO 35 834 498 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro,Vložka číslo: 26367/B
 • EXALOGIC, s.r.o. 034 93 Bešenová 189, konateľ Pavol Žiak, IČO. 36421499, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro,Vložka číslo: 15300/L
 • –     Aké osobné údaje sa spracovávajú:-         meno a priezvisko-        adresa príjemcu, dodávatela-        e-mailová adresa-        rodné číslo – výnimočne žiadame-        číslo oficiálneho identifikačného dokladu (občiansky, pas)- výnimočne žiadame-        číslo bankového účtu
 •       –  vlastnoručný podpis príjemcu
 •        –   telefonický kontakt príjemcu
 •        Ďalšie údaje Vami dobrovoľne vyplnené (napr. V kontaktnom formulári) či oznámené v rámci telefonického rozhovoru
 •  Čo sú cookies a aké druhy cookies používame?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívenej webovej stránky pamätajú úkony a nastavenie jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúži na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Vy ako užívatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používanie cookies zobraziť určitú našu službu alebo produkt (freemail, digitálne predplatné atď.).

Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Ak nechcete tieto cookies ukladať je možné ich používanie zablokovať!

Ako dlho Vaše údaje spracovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívanie našich služieb (tj. Trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne po dobu primeranú k ochrane našich práv, uplatnenie nárokov z chybného plnenia alebo zodpovednosti za spôsobenú škodu.

Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služby, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

Údaje získané v rámci registrácie k určitej našej službe, ak je možné túto službu využívať aj bez vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, potom spracovávame po dobu využívania registrovanej služby a ďalej zvyčajne 6-12 mesiacov po jej zrušení.

Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu?

Áno, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu, ale iba za účelom

poskytnutia služby či produktu (výkon zmluvy uzatvorenej medzi Vami a nami, pričom zmluvu predstavuje aj faktické používanie služby, bez potreby čokoľvek podpísať);
splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. sme povinní uchovávať prevádzkových a lokalizačných údajov na základe zákona č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách); či
spracovanie, ktoré je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov (napr. k priamemu marketingu, zaistenie bezpečnosti našich webov).

Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a Váš súhlas k tomuto spracovanie nie je potreba.
Na základe čoho môžeme spracovávať Vaše osobné údaje?

Ako už bolo povedané, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať jednak na základe Vami udeleného súhlasu, ale ďalej napríklad aj na základe nášho oprávneného záujmu (najmä spracovanie za účelom priameho marketingu) či pre splnenie medzi nami uzavretej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takémuto splnenie nevyhnutné. V neposlednom rade je potom dôvodom umožňujúcim nám spracovávať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlas plnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Pre aké konkrétne účely vykonávame jednotlivá spracovania Vašich osobných údajov uvádzame vyššie.
Ako sú moje osobné údaje zabezpečené?

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100% zabezpečiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením našich bezpečnostných opatrení

V tejto súvislosti Vás však ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby, pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, a ktorá s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenia. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizovaná.

Na lepšie zabezpečenie Vašich osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi Vaším prehliadačom a našimi webovými stránkami šifrované.

Bez Vašej pomoci a zodpovedného správania však nie sme schopní plne zaistiť bezpečnosť Vašich údajov. Pomôžte nám preto zaistiť bezpečnosť Vašich údajov tým, že budete uchovávať svoje jedinečná heslá a ďalšie prístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady. Majte prosím vždy na pamäti, že že e-maily, rýchle správy chatu, blogy a ďalšie typy komunikácie s ostatnými užívateľmi webových stránok nie sú šifrované. Preto dôrazne odporúčame nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií.
Ako a kedy môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania  správy na emailovú adresu: hhttps://www.levtex.sk .

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas.(Tj. Hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Som povinný poskytnúť svoje osobné údaje? Čo keď osobné údaje neposkytnem?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne (pre niektoré služby je však pre sprístupnenie služby odovzdanie niektorých osobných údajov vyžadované, tzn. Ak nám je nepredáte, nebude Vám umožnené túto službu využívať).

Spracovanie Vašich osobných údajov, často iba v anonymnej podobe, bez toho aby sme boli vôbec schopní Vás identifikovať ako konkrétneho užívateľa, nám umožňuje Vám poskytovať naše služby zadarmo a tieto neustále zlepšovať a vyvíjať služby novej. Ak nám Váš súhlas neudelíte, popr. ho dodatočne odvoláte, môže sa stať, že Vám niektoré naše služby už nebudeme schopní naďalej zadarmo poskytovať, popr. že Vám ich nebudeme môcť poskytnúť v plnom rozsahu alebo kvalite. Nie je však samozrejme Vašou povinnosťou naše bezplatné služby využívať.
Aké všetky práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:

právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať;
právo osobné údaje opraviť či doplniť;
právo požadovať obmedzenie spracovania;
právo namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;
právo požadovať prenesenie údajov;
právo na prístup k osobným údajom;
právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch;
právo na vymazanie osobných údajov (právo byť “zabudnutý”) v určitých prípadoch; a
ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov č. 2016/679 po nadobudnutí jeho účinnosti.

Čo to znamená, že máte právo namietať?

Ak by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete nejaké obchodné oznámenia či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov a služieb máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracovávanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia a newslettre Vám už zasielať nebudeme.

Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679.

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávanie záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s Vami monitorovaná.

Sme veľmi vďační, že ste našim obchodným partnerom a dodávateľom, odberateľom  textilných materiálov. Pretože si Vašu dôveru veľmi ceníme, radi by sme Vás uistili, že Vaše osobné údaje sú spracovávané podľa európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR.

Verím, že v našej spolupráci so ale nič nemení. Ide len o sprehľadnenie toho, ako v našej spoločnosti narábame s Vašimi údajmi. Ak predsa len nesúhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov, prosím o pripomienky odvolanie súhlasu…

Pre súhlas i  nesúhlas  s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov prosím využite kontaktného formulára dostupného  na hhttps://www.levtex.sk v sekcii kontakty, potom na našej adrese: Štefan Schúbert LEVTEX, Pivničná ul. 1887/84 , mobil 0915 869 772 a info@levtex.sk

S pozdravom,

Štefan Schúbert , majitel firmy.